Statut

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów

 Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 § 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Książe Skroniów w gminie Jędrzejów, województwo świętokrzyskie.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

 Cele i sposoby działania

 §  9

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse rozwoju i edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Książe Skroniów.

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Książe Skroniów,
 2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 4. inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
 5. wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
 6. inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
 7. popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
 8. działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
 9. aktywizacja ludzi starszych,
 10. poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
 11. pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
 12. realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

 § 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 2. prowadzenie świetlicy wiejskiej,
 3. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, wymian, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego,
 4. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 5. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 6. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
 7. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 10. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 11. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi,
 12. prowadzenie schronisk turystycznych i campingów,
 13. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
 14. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,
 15. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii,
 16. popularyzację rolnictwa ekologicznego,
 17. promowanie produktów lokalnych,
 18. uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,
 19. współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 20. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi wsi,
 21. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
 22. podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój naszego sołectwa, członków stowarzyszenia oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
 23. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia,
 24. nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej,

§  12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

 § 17

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt 2) i 3).

 § 18

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt 3).

 § 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 3. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
 5. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 8. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1.  Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 § 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi.
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 § 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 •  Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 1/3 członków Stowarzyszenia.

 § 25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 § 28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§ 31

Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 § 33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej d drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 § 37

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.
 2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Książe Skroniowie.